Natale Conti mythographe… et poète

L’édition des Mythologiae libri decem donnée à Francfort par André Wechel en 1581 comporte de très nombreux ajouts par rapport au premier état du texte, qui remonte à 1567 (voir la présentation des éditions et des acteurs de ces livres sur le site Mythologia). Parmi eux, on trouve le poème suivant, inséré dans le chapitre sur Plutus  (II, 10) :

[p. 183] Ἡ Πενία σίνει μᾶλλον δειλήμονας ἄνδρας
Ἀθανάτων πάντων ἀλγινόεσσα θεά.
᾽Ω χρὸς ἀεὶ δαίμων, πεινῶν, ῥακέεσσι γεγηθώς.
ἄρσενα δʼ οὐ πάμπαϛ, κ᾽ οὐδὲ γυναῖκα λέγοις.
οὐδὲ μὲν οὐδὲ βροτῷ, οὐδʼ εὐλόγῳ ἐστὶν ἐοικὸς
τοῦτο τέρας, πᾶσαν καὶ κακότητα φέρει.
Ταρτάρῳ ἐν φιλότητι μιγεῖσα μελάμπτερος ἡ Νὺξ
Ἡν τέκε δειλαίοις πῆμα κακοίο βροτοῖς.
Ἔχε τιθηνάων δʼ ἀκλειῶν πολλὸν ἀριθμόν·
Μαίωσεν πρώτως ὁκλαδὸν ᾽Αφροσύνη.
Ἀργί ἐδέξατο τὸ ϐρέφος, ὃ τρέφεν, ἡδʼ ἀτίταλλον
Ἑλκεχίτων τρυφὴ μαζὸν ἑοῖο πόρε.
Σπαργάνισε δὲ Ῥαθυμία ὡς εἰκὸς ἀτέχνως
Χειμῶν ἐν κρυερῷ· καὶ γὰρ ἔγεντο τότε.
Ἔνδειάν τε φόβον τε φίλους καὶ θρῆνον ἑταίρους
Ἀτρυφέρους εἶχον αἰὲν ἀτεμβομένους.
Αἶχος, ἐρημί᾽ ἔπειτʼ αὐτῇ συμπαίστορε βήτην
Ἀπορία τε κακὴ, Ἀφιλία τε κόρη.
οὔποτε γέντο τέρας θνητοῖς φοβερώτερον ἄλλο,
οὐδʼ ἐχθρὸν μᾶλλον τοῖς μακείρεσσι θεοῖς.
Τοῦτο γὰρ ἐκφθύγων κατὰ τὸν μεγακήτεα πόντον
Ἔμπορος, οὐ τρομέει βένθεα, κ᾽ οὐκ ἀνέμους·
οὔτε θεῶν μῆνιν τόσον, οὖς κατὰ πολλʼ ἐπιορκεῖ,
οὔτε πόνον κατὰ γὴν, ἔντεά τʼ ἀλλοδαπῶν,
ὥσσον τῆς πενίας δνοφερὸν βλέμμ᾽. ἀθρόα καὶ γαῤ
προύτραπεν ἐκφευγειν ἔνθνεα δεινὰ κακῶν.
Δοῦλον, καὶ δύσποτμον, ἀναιδῆ, πᾶσι γέλοιον,
Νωθρὸν, ἄπιστον ἐπεὶ ποιέεται πενία.
Ἀφρονα, δύστηνον, καὶ ἀλήτην, πτωχὸν, ἄυπνον,
Ἄθλιον, ἀγροῖκον, παίγνιον ὥστε τύχης.
Πάσης ἀτυχίας βάθρον τὰ πλεῖστα ταράττει
Ἡ πενί᾽ ἀνθρώπων δακρυόεντα βίον.
Εἴαρος ἀρχομενου ὅσσʼ ἄνθεα γίνεται ὥρη,
Ἡδʼ ὅσους καρποὺς ἡ καλ᾽ ὀπώρα φέρει,
Τοσσα πάρεστι κακῇ πενίᾳ κακὰ τοσσα βέβηλα,
τόσσʼ ἀλιτρʼ. αὐτῆ γὰρ τίς κεν ἀριθμὸς ἔῃ.
[p. 184] Ῥᾷον ἀριθμεῖσθαι νιφετοῦ μένος, ἠὲ χαλάζης,
Δἐνδρέ ἀποθραύει ῥιζόθεν ὅκκʼ ἄνεμος.
οὔτις σῶσρα διδοῖ πενιχροῦ χάριν, οὔτις ἅποινα.
οὕτε πένης ζώων ἐν λόγῳ, οὔτε θανών.
οὔ ποτέ τις πενίας σκοπελὸν κακὸν ἥπτετʼ ἀπήμων·
οὐ μὰ τὸν πλοῦτον τὸν χαρίεντα θεόν.
Τῶν ἑκατὸν νηῶν ῥοφέει δέκα μήτε θάλασσα,
Μήτε ποσειδάων πολλάκις ἰχθυφάγος·
τῶν χιλίων χίλιοι κακοδαίμονεσεἰσὶ πένητες.
Ἔχθιστον πενία γίνετο πῆμα βροτοῖς.
Ἐστὶ τέλος πενίας ὀλοώτερον οὐδὲν ἰδέσθαι,
πλὴν τῆς Ἀδικίας, ἥ μάλα δὴ κακίων.

L’auteur de ce poème en distiques élégiaques n’est autre que Natale Conti lui-même, ce que notre mythographe signale volontiers (p. 183 : “nos his Graecis carminibus aliquando lusimus“).  La réédition des Mythologiae libri est pour lui l’occasion de diffuser de nouveau ce court poème paru en 1570 à Venise dans le recueil des Rime spirituali de Gabriel Fiamma, “canonico regolare lateranense” (Rime spirituali del r.d. Gabriel Fiamma, canonico regolare lateranense; esposte da lui medesimo, In Vinegia : presso a Francesco de’ Franceschi senese, 1570, p. 2K6v-2K7r). Le recueil de Fiamma, présenté ici, comporte en effet une section de poèmes d’autres auteurs, tous en latin hormis celui de Conti. Notre mythographe fournit la traduction latine de son texte, qu’il insère également dans les Mythologiae libri decem :

[p. 184] Improba Pauperes nocuit mortalibus una
Plus superis cunctis, saeua, grauisque Dea.
Vestibus & gaudet laceris, & pallida semper
Ora fame est : nec mas, foemina & illa nec est :
Non est illa homini similis, non illa animanti.
Hoc monstrum secum tristia cuncta tulit.
Tartarus hanc genuit Nocti coniunctus, at illa
Poena viris facta est, exitiumque graue.
Sordida nutricum fuit illi copia multa :
Nam fuit obstetrix improba Stultitia.
Segnities cepit, quam nutriit inde, puellam :
Discinctumque dedit ubera Delicium.
Vilibus arte carens inuoluit Inertia pannis
Frigora per brumae : hoc tempore nata fuit.
Se comitem querulam mox illi iunxit Egestas,
Cui Pauor & Luctus charus amicus erat.
Hinc Solitudo atque Pudor colludere sueti :
Et mala Formido, nulla & Amicitia.
Nec magis horrendum monstrum mortalibus ortum est,
Inuisum superis calicolis ve magis.
Hoc fugiens per monstriferum mare nauita ventos
Mercator spernit, nec maris alta timet :
Nec tanti superum facit, hos cum peieret, iram,
Non quae fert tellus, quaeque pericla mare,
Quanti Pauperie aspectum toruum. inde malorum
Aufugere hortatur plurima turba procul.
lure quidem : infoelix, seruus, ridendus, inersque
[p. 185] Fit pauper ; pudor huic excidit atque fides.
Insomnis, demens, querulus, mendicus, & erro est,
Implacidus, ludus stantis in orbe Deae.
Pauperies est una mali certissima sedes,
Vira superposita est qua lacrymosa virum.
Quot flores verno nascuntur tempore, vel quot
Vtilis autumnus dulcia poma tulit ;
Tot mala Pauperiem, tot pone impura sequuntur,
Tot delira. quis haec dinumerare queat ?
Sed citius quando conuellunt robora venti,
Percipias numerum grandinis atque niuis.
Praemia seruato donat pro paupere nemo.
Viuat, vel pereat, nulla inopis ratio est.
Pauperiae illasus scopulum nemo attigit unquam :
Testificor Pluri numina magna Dei.
Nauibus e centum haud sorbet Neptunus & unda
Saepe decem ; reliquae marmora tuta secant :
Sint inopes si mille, uidebis mille misellos.
Pauperies cunctis denique dira lues.
Qua pestis non ulla viris nocet acrius vrgens.
Est peior multo sed tamen improbitas.

En 1600, Jean de Montlyard supprimera cette auto-citation du poète-mythographe.

Ce cas n’est pas isolé. Dans les Livres II et III des Mythologiae libri, se trouvent deux autres poèmes du Vénitien. Le premier, au chapitre de Vulcain (A. Wechel, Francfort, 1581, p. 159-160), est une diatribe latine contre les alchimistes, « Ars fallax, inuisa bonis, dulcedine captos… ». On pourra la lire ici. Cette fois, le poème est conservé et traduit dans les versions françaises (voir l’édition de Paris, 1627, p. 150). Le second, dans le chapitre consacré aux Champs Élysées (III, 19/20), est également traduit en latin, mais par Laurentius Gottius, comme Conti l’explique lui-même :

« Quae carmina ita sunt a Laurentio Gottio in Latinam linguam conuersa, quem praecipuum inter amicos propter singularem morum bonitatem, modestiam, studium literatum, iudicium, & habeo & unice amo. » (p. 281)

Le poème invite à la constance devant la mort. Il est, lui aussi, donné en français par Jean de Montlyard et conservé par Jean Baudoin (Paris, 1627, p. 262-263).

Le repérage de ces trois poèmes met en évidence la forte présence de Conti dans son texte et signale l’auctorialité complexe du mythographe, qui n’est pas seulement un passeur : traducteur, auto-traducteur et poète, le compilateur est aussi l’architecte d’une struture textuelle qui fait dialoguer le passé et le présent – les textes canoniques transmis par la tradition, les textes rares débusqués (ou falsifiés) par un chasseur d’inédits, ainsi que les productions des contemporains .  La mythographie organise une forme de sociabilité textuelle qui traite à égalité les références du passé et les bribes du présent.

Une enquête doit être menée sur la part moderne des Mythologiae libri et sur le milieu vénitien tel qu’il est reflété dans l’oeuvre. Elle commencera par un relevé systématique des textes de Conti et des mentions de contemporains dans les Mythologiae libri.

*

Merci au projet Lyra (Univ. Lausanne) qui nous a permis d’identifier l’édition du poème de Conti dans le recueil de Gabriel Fiamma.

Transcription du poème par Clarisse Evrard.

(Re)Ordering the Gods. The Mythographic Web through Times

(Re)Ordering the Gods. The Mythographic Web through Times
25th-26th November
Online Workshop, Warburg Institute

Names and epithets, historical facts, rituals and monuments, textual fragments, plants and places: these are samples of the wide material that the mythographic tradition deals with. How do we organise it? What data to choose, how to present it and what for? This workshop will question the different forms of mythographic compilation. Many of them baffle our sense of order and classification and it is tempting to qualify them as confused bundles. But, by orchestrating the collection of ancient texts and/or images and thus arranging different circulations in the treasure of ancient knowledge, mythographies present themselves as creative enterprises. Could we argue that compilation is a form of thought inherent in mythological creation, even in its artistic forms? Homer’s poems are based on different modes of assemblage and were immediately received as a mythographic encyclopaedia.

By visiting some of the compilation models developed since Antiquity, we will interrogate the ways in which they give new meanings to the ancient pantheon. Poetics, iconology, hermeneutic and anthropology are intimately linked here. How could we describe the forms of mythographic compilation? What mental procedures underlie them? What intellectual operations do they require of their users? To what extent a conception of the order of things can be read through their specific arrangement of data, how do they reflect a specific state of culture? These issues will be raised through images, texts, and artefacts. Although these domains obey their own logic, an important part of the mythographic production is found at their interface.

PROGRAMME (UK time / GMT):

Thursday, November 25th

13:40 – Welcome & Introduction

14:00 – François Lissarrague (EHESS): ‘Ordering Herakles’ and Theseus deeds: two pictorial cycles’. Q&A

15:00 – Charles Delattre (Univ. Lille): ‘Mythography as visual art? From the compilation of data to their representation in the mythographic treatises of Palatinus Graecus 398′. Q&A

16:00 – Short break

16:30 – Frank Coulson (Ohio State University): ‘Cataloguing the medieval Latin commentaries on Ovid’s Metamorphoses:  Problems and Perspectives’. Q&A

17:30 – Lorenza Gay (Independant Scholar): ‘”Selon l’istorial matiere” Depictions and Interpretations of the Greco-Roman Gods in Late Medieval French Illuminated Manuscripts: Building Meaning(s) in Texts and Images from the Ovide moralisé to Christine de Pizan’. Q&A

Friday, November 26th

15:00 – Elisa Sani (Courtauld Institute): ‘Feasting with the Gods: Ancient mythology on Italian Renaissance ceramics’. Q&A

16:00 – Short break

16:30 – *Françoise Graziani (Univ. Corte): ‘La reconfiguration mythographique : un système complexe en acte’. Q&A

17:30 – Agnès Guiderdoni (Univ. Louvain, FNRS): ‘From Mythography to Iconology: Images of the Gods Reordered by Jean Baudoin (Conti, Mythologie, 1627)’. Q&A

*English translation of this paper will be provided.

Le workshop aura lieu en ligne :  participation libre sur inscription ici.

Crédits : Raphael, Il consiglio degli dei (extrait), Villa Farnesina, Rome, c. 1517-1518 – source : wikipedia.

Présentation de Mythologia pour les 5 ans de la plate-forme EMAN

Le projet Mythologia sera présenté pendant les journées publiques “Les 5 ans d’EMAN” les 28 et 29 janvier 2021.

Présentation de l’événement et Programme du colloque.

Poster  de présentation du projet Mythologia.

Il sera plus précisément question de pédagogie, dans la session  “Usages pédagogiques et collectifs” (vendredi 29 janvier 2021, 14h45 – 15h45) :

Intervention :Des étudiants éditeurs sur le site Mythologia : un scénario pédagogique entre humanités numériques et épistémologie

Résumé : Cette intervention présentera le bilan du scénario pédagogique mis en place en 2019-2020 sur le site Mythologia pour les étudiants du Master Lettres et Humanités (Univ. Reims). L’objectif n’était pas tant de former aux humanités numériques en soi que de former aux humanités et à une démarche réflexive sur les pratiques de recherche en mobilisant les outils de l’édition numériques. Les étudiants ont participé à l’édition de la Mythologie de Natale Conti sur EMAN tout en tenant le journal de bord de leurs démarches. Ils étaient ainsi invités à élaborer un protocole de travail argumenté et à expliciter les interactions qu’ils observaient entre les outils numériques, les questionnements au fondement de la démarche éditoriale et les problématiques propres au projet Mythologia

Enquêter sur les sources des Mythologiae libri decem: esquisse d’une méthodologie

En 2021, le projet entrera dans une nouvelle phase. L’objectif sera de dresser un panorama représentatif (mais non exhaustif!) des sources des Mythologiae libri decem.

La notion de source appliquée à notre corpus demande de distinguer:
– les références explicites nous donnent accès à l’Antiquité exhibée par Conti
– les sources implicites, pour beaucoup sans doute des outils de travail: elles constituent des « figures sous le tapis » qui nous renseignent sur la méthode de travail et sur la culture du mythographe.

Les écarts des unes aux autres serviront de base à une étude des processus de   légitimation savante en permettant de mieux cerner l’ethos du mythographe. La question sous-jacente est la suivante: qu’est-ce qu’un discours (de) savant?

*

Les références explicites: il s’agit des citations, mentions d’auteurs et/ou de titres. Les Mythologiae libri decem en comptent plusieurs milliers.

niveau 1: repérage de la source antique = identification de la source  et repérage du passage précis, que Conti ne mentionne pas. Il s’agit de compléter la référence indiquée par Conti.

Ce travail est en cours pour les livres II et III. Il est réalisé à partir de la traduction espagnole (Rosa M.a Iglesias Montiel et M.a Consuelo Álvarez Morán (éd. et trad.), Natale Conti, Mitología, Murcia, Universidad de Murcia, (1988) 2004),  systématiquement vérifiée et, le cas échéant, amendée ou complétée.

Cela nous permet de repérer

 • les références erronées dans les quatre éditions retenues des Mythologiae libri
 • les références problématiques, possiblement fallacieuses
 • les manipulations opérées entre 1581 et 1627:
  ajout d’une référence seule
  ajout d’une référence + citation
  suppression d’une citation en conservant la référence
  suppression d’une référence et de sa citation.

Nous aurons à préciser la date à laquelle chaque modification est introduite dans le corpus.

niveau 2: repérage des états édités des sources = mise en situation des références dans la culture humaniste.

“Mise en situation des références dans la culture humaniste”… c’est-à-dire ?

Il faudra enquêter parmi:
Les éditions des oeuvres mentionnées. On laissera de côté la tradition manuscrite des textes.
Mettre l’accent sur la tradition éditoriale des oeuvres antiques permettrait
1. de dresser un catalogue des éditions d’oeuvres avant 1581 (et des traductions françaises d’auteurs antiques avant 1600)
2. dans la mesure du possible, de distinguer les éditions utilisées par Conti, afin d’établir  la bibliothèque du mythographe.

Les ouvrages de seconde main. Conti travaillait très probablement (sans doute majoritairement) à partir d’ouvrages de seconde main.  Un tour d’horizon de ces productions comprendrait:

 • les mythographies antérieures:  en particulier celles de Giraldi, Pictorius, Boccace
 • les mythographies antiques et médiévales, que l’on trouve éditées en anthologies ou séparément à la Renaissance
 • les ouvrages grecs traduits en latin par Conti: Aphthonios, Athénée, pseudo-Plutarque
 • les dictionnaires
 • les épithétaires
 • les recueils de lieux communs
 • les cours sur les oeuvres antiques: Melanchthon, Sabinus…
 • les commentaires marginaux des auteurs anciens, en considérant les marges comme un lieu dynamique d’accrétion et de production du savoir.

Là aussi, l’enquête présenterait deux aspects :
1. un travail génétique sur les Mythologiae libri decem serait serré autour du texte et des corpus secondaires dans lesquels Conti a le plus vraisemblablement puisé
2. une étude plus large sur la circulation au XVIe siècle des textes (ou plutôt, d’un corpus restreint de citations) mentionné(e)s par Conti: les Mythologiae libri decem servant alors de support voire de prétexte à une enquête plus vaste.

*

Mais Conti ne cite pas toutes ses sources. L’enquête devra tenir compte des sources implicites:
1. les sources antiques reprises telles quelles mais non mentionnées. C’est certainement le cas le plus rare: il faudra vérifier s’il existe.
2. les auteurs fragmentaires grecs sont puisés dans des ouvrages intermédiaires, comme la Périégèse de Pausanias notamment, dans laquelle Conti puise à pleines mains. Il renvoie aux auteurs qui ne sont connus que par ces intermédiaires sans mentionner ces derniers.
3. les ouvrages de seconde main: Athénée, Giraldi, Boccace…

*

Concernant la traduction française, il faudra établir si Montlyard traduit lui-même les citations d’auteurs antiques ou s’il utilise des traductions existantes, en particulier pour les textes poétiques.

*

Enfin l’enquête aura à prolonger le travail réalisé par Victor Gysembergh autour des références fallacieuses : V. Gysembergh a établi que Conti falsifie un certain nombre de citations des auteurs fragmentaires grecs. Il faudra mener une enquête spécifique autour de ces citations fausses, pour voir si Conti en est toujours l’auteur ou s’il est tributaire d’erreurs et falsifications antérieures.

(Voir Victor Gysembergh, « La réputation sulfureuse de Natale Conti, helléniste faussaire », dans La Mythologie de Natale Conti éditée par Jean Baudoin, Livre I (1627), Céline Bohnert & Rachel Darmon (éd.), Reims, Épure, «Héritages critiques» n°11, 2020, p. 183-202)

Parution: La ‘Mythologie’ de Natale Conti éditée par Jean Baudoin Livre I (1627)

La Mythologie de Natale Conti éditée par Jean Baudoin Livre I (1627), dir. Céline Bohnert et Rachel Darmon, Reims, Epure, “Héritages Critiques” 11, 2020.

Ce livre est le fruit d’un long travail et d’échanges passionnants entre les contributeurs. Il cherche à déjouer les tricheries philologiques de Conti, démêler les fils d’une histoire éditoriale retorse, éclairer les enjeux du passage du latin au français, analyser les splendides gravurée bricolées pour cette édition et suivre dans le détail l’évolution du style et du goût à travers les différentes éditions françaises.

Quatrième de couverture

Somme mythographique exceptionnelle par son ampleur et sa postérité, la Mythologie de Natale Conti constitue une référence incontournable pour les lettrés, les penseurs, les éducateurs et les artistes européens des xvie et xviie siècles. On s’y reporte pour attester l’existence d’une version méconnue d’un mythe ou citer un fragment de texte antique, pour représenter une divinité avec des attributs rarement vus ou pour découvrir des interprétations aptes à stimuler la réflexion. Aujourd’hui comme autrefois, qui veut comprendre une expression peu usitée ou un aspect surprenant dans le traitement d’un sujet mythologique y trouve le plus souvent l’explication qu’il cherche. Le premier de ses dix livres, édité ici, introduit cette riche matière. Il définit l’utilité des fables et leur différence avec l’apologue, analyse leur lien avec le divin et décrit les rites et les sacrifices des anciens peuples. Magasin, manuel, anthologie poétique et haut lieu de savoir, la Mythologie connut de continuelles métamorphoses dues à son auteur, à ses éditeurs, correcteurs, commentateurs, traducteurs et illustrateurs. La présente édition s’attache à rendre compte de ces transformations, tout en éclairant leur contexte et leurs significations. Elle donne pour cela le dernier état français du texte, paru en 1627 à l’initiative de Jean Baudoin. Traducteur, commentateur et éditeur, Jean Baudoin, qui fut l’un des premiers membres de l’Académie française, sut, selon ses propres termes, embellir l’ouvrage et lui donner sa forme achevée. Il participa ainsi au rayonnement remarquable de cette œuvre essentielle à la culture européenne de la première modernité.

Sommaire

CONTEXTES par R. Darmon
Note sur la présente édition
TEXTE – La Mythologie de Natale Conti éditée par Jean Baudoin, Livre I (1627)
POSTFACE par C. Bohnert
ÉTUDES CRITIQUES
Victor Gysembergh, “La réputation sulfureuse de Natale Conti, helléniste faussaire”
Rachel Darmon, “Du legs gréco-latin à la fable française : l’acclimatation vernaculaire de Conti par Montlyard et Baudoin”
Agnès Guiderdoni, “Les illustrations de la Mythologie de Natale Conti dans l’édition de 1627 : bricolage et montage d’images pour une mythologie en transition”
Takeshi Matsumura, “Remarques lexicographiques sur la Mythologie de Jean de Montlyard et de Jean Baudoin”
ANNEXES
Glossaire
Cahier iconographique
Relevé des erreurs typographiques de l’édition de 1627
Liste des éditions séparées des chapitres sur la fable
Bibliographie sélective
Index des auteurs et œuvres allégués par Conti
Index des lieux
Index des divinités
Index des animaux, monstres et forces naturelles
Présentation des auteurs

Acheter le livre

Télécharger le document de présentation

Éditeur ÉPURE – Éditions et Presses universitaires de Reims
Support Livre relié
Nb de pages 352 p. Index . Bibliographie . Appendices . Notes .
ISBN-10 237496101X
ISBN-13 9782374961019

les étudiants de l’Université de Reims participent au projet Mythologia

En 2019-2020, les étudiants de première année du Master Lettres et Humanités (Université Reims-Champagne Ardennes) ont participé au projet Mythologia dans le cadre de leur cours de philologie numérique, assuré par Richard Walter (CNRS, PSL) et Céline Bohnert (URCA). L’objectif était, d’une part, de les initier aux réalités techniques, méthodologiques et intellectuelles de l’édition numérique, et, d’autre part, de se servir de cette initiation pour leur permettre d’adopter une attitude réflexive sur les pratiques de recherche. Mettant à profit nos compétences complémentaires d’ingénieur en humanités numérique et de chercheuse en littérature, notre scénario pédagogique entendait répondre à des enjeux indissociablement épistémologiques et pédagogiques.

Les étudiants se sont vu confier chacun un chapitre de la Mythologie de Natale Conti : le site en cours de réalisation a servi de « Junior Lab ». Les étudiants ont renseigné des champs Dublin Core (contributeur) et des métadonnées personnalisées (pagination); ils ont indexé le texte, en retenant trois métadonnées pertinentes pour leur chapitre (noms de dieux, qualifications des dieux, noms de peuples et/ou toponymes) ; ils ont corrigé et modernisé la transcription du texte obtenue via Transkribus ; enfin ils se sont initiés au balisage TEI en indexant un nom de personnage et un nom d’auteur présents dans leur chapitre (<persName>, @type, valeur). En parallèle, ils étaient invités à tenir le journal de bord de leurs démarches et des solutions éditoriales qu’ils imaginaient, en gardant trace des solutions écartées. Ils ont ainsi élaboré un protocole de travail argumenté et ont pu comprendre les interactions entre les outils numériques et des questionnements au fondement des recherches littéraires. L’évaluation a porté sur la double dimension du projet : la qualité finale du travail éditorial, d’une part, l’explicitation des démarches et l’analyse des résultats dans le carnet de recherche, de l’autre.

Les travaux des étudiant(e)s :
Léa Damoiseau a édité Mythologie, Paris, 1627 – V, 9 : Des Silènes
Marie Daumont a édité Mythologie, Paris, 1627 – VI, 3 : De l’Aurore
Apolline Gautier a édité Mythologie, Paris, 1627 – V, 13 : Des Nymphes
Coraline Hipolito a édité Mythologie, Paris, 1627 – VI, 17 : D’Ixion
Léa Lallement a édité Mythologie, Paris, 1627 – VI, 18 : De Sisyphe
Quentin Lamorlette  a édité Mythologie, Paris, 1627 – V, 17 : D’Adonis
Manon Lorrain a édité Mythologie, Paris, 1627 – VI, 25 : D’Actéon
Wendy Perrin a édité Mythologie, Paris, 1627 – IV, 13 : De Chiron
Thomas Rollin a édité Mythologie, Paris, 1627 – VI, 21 : Des Titans

Ce dispositif pédagogique a été présenté lors de la journée d’étude “Humanités numériques et pratiques pédagogiques” organisée à l’Université Paris 8 dans le cadre du séminaire EPHN.
Télécharger le document de présentation
Regarder la captation vidéo de l’intervention : de 24’43 à 49’50

Il sera présenté de nouveau lors des journées EMAN les 28 et 29 janvier 2021.

Tea Time Talk At the Warburg Institute

The making of Antiquity during the Early Modern Age:
a case study, Natale Conti’s
Mythologiae libri decem (1567-1627)

Céline Bohnert a présenté le projet “Natale Conti, Mythologiae libri decem : édition d’un corpus mythographique ” au Warburg Institute (University of London, School of Advanced Studies) le lundi 1er juin 2020.
Le support de la présentation.
Les événements et ressources en ligne du Warburg Institute.

Crédit: le Warburg Institute, Woburn Square, London.

H-France Database

Le projet Mythologia est maintenant recensé dans la base de données du site d’études francophones H-France (the Digital Humanities Database).

Présentation de H-France:
“H-France is a scholarly organization promoting the study of French and Francophone history and culture online.  Since its origins in 1991, H-France has grown into a central source of scholarly information and publications related to French history, literature, art history, musicology, film studies, and philosophy.  Publishing five open access journals and supporting a discussion list, a Scholars Registry, and a website, the H-France Editorial Team is composed of a large group of volunteers whose efforts are the heart and soul of its operations.”

Ouverture partielle du site Mythologia

Le site Mythologia est désormais partiellement ouvert.

Le lecteur a accès
– aux pages de présentation du projet, de l’équipe et du corpus, notamment aux textes de Marie Chaufour et Carole Primot sur Jean Baudoin et Jean de Montlyard,
– à une exposition virtuelle sur les gravures de l’édition de 1627 (Paris, Pierre Chevalier et Samuel Thiboust) ainsi qu’aux notices correspondantes,
– et à la présentation des quatre éditions retenues.

à la veille de l’ouverture

L’état du travail à la veille de l’ouverture partielle du site:

– Édition numérique / édition imprimée
2018-2019 correspond à la phase de modélisation de l’édition numérique. En parallèle, une équipe restreinte prépare une édition imprimée du premier des dix livres de la Mythologie, dans sa version de 1627. L’ouvrage paraitra en avril 2020 sous le titre La Mythologie ou explication des Fables, Livre I (1627) : Jean Baudoin éditeur de Natale Conti, dir. Céline Bohnert et Rachel Darmon aux Editions et Presses Universitaires de Reims (EPURE), coll. “Héritages critiques”, en 2020.
Participent à l’édition imprimée :
Céline Bohnert, Rachel Darmon, Agnès Guiderdoni, Victor Gysembergh, Takeshi Mastumura.

– Architecture du site
* conception de l’arborescence générale du site
* trois des quatre éditions ont été importées sur le site (1567, 1581, 1627) et structurées en collections et contenus.
* les modes de circulation dans le site sont à l’étude
* le discours d’accompagnement est en cours de structuration (menus, simple pages) et de rédaction

– Métadonnées
* 2019: Les collections et les contenus bénéficient d’un premier niveau de description par métadonnées Dublin Core et métadonnées personnalisées (titre, titre de chapitre, auteur(s), exemplaire, format, pagination, langue(s), droits).
* 2020: Constitution du formulaire de renseignement des métadonnées (Calc) en prévision d’un import en masse. L’équipe renseigne les métadonnées de l’édition de 1627, Livres II et III.
* 2020: Description des quatre éditions retenues

– Transcription
* Juillet 2019.
Réalisation d’une transcription de travail avec l’outil Transkribus  (projet européen READ). Le test d’un modèle “printed Books_old french” en collaboration avec Vincent Ventresque (Anr FFL, Triangle UMR 5206, voir M.-L. Massot, A. Sforzini and V. Ventresque, “Transcribing Foucault’s handwriting with Transkribus”, Journal of Data Mining & Digital Humanities, March 5, 2019) a donné d’excellents résultats, la transcription automatique par reconnaissance des caractères de l’édition de 1627 est en cours. Elle facilitera le travail d’indexation grâce aux fonctions de recherche avancée proposées par Transkribus (fuzzy search, key word spotting).
* Hiver 2019-2020.
Avec le soutien financier du consortium CAHIER, on prévoit la relecture fine de la transcription et le marquage de la structure de l’édition de 1627, avec pour objectif d’éditer la transcription structurée sur EMAN à l’automne 2020.

– Valorisation
* 2019 (1-5 avril): projet présenté à l’Atelier de travail international “Pratiques culturelles de l’édition numérique/Prácticas culturales de la edición digital II”, org. EMAN, ITEM/CNRS, ENS, IATEX – Las Palmas, Univ. Gran Canarias.
* 2019 (5 juin): “De l’anthologie à la compilation et retour : l’édition des Mythologiae libri de Natale Conti sur la plate-forme e-Man”: communication dans le colloque “Circulation des écrits littéraires de la première modernité et Humanité numériques”, org. Equipe des joyeuses inventions (ITEM, CNRS / ENS / UHA / IUF / Digit-Hum) – Paris, ENS.
Document de présentation: “De la compilation à l’anthologie et retour”
* 2019 (4-6 septembre): participation à l’Atelier zOmeka “Quels connecteurs avec Omeka pour analyser et redistribuer un corpus en ligne : l’exemple de Zotero”, org. ANR Ffl, Triangle UMR 5206, ENS, BnF, PSL – Lyon, ENS.
Document de présentation: “Natale Conti, Mythologiae Libri decem: édition numérique d’un corpus mythographique”
* 2020 (16 mars): présentation du projet au tea-time talk du Warburg Institute de Londres. > reporté
* 2020 (27 mars): présentation avec Richard Walter du scénario pédagogique mis en place autour du projet Mythologia à l’Université de Reims lors de la journée “La mise en œuvre des humanités numériques dans les pratiques pédagogiques en SHS: État des lieux” (#EPHN 2020), Université Paris 8. > reporté au 2 octobre 2020
* 2020 (27-30 avril): participation à l’Atelier de travail international “Pratiques culturelles de l’édition numérique/Prácticas culturales de la edición digital III” , org. EMAN, ITEM/CNRS, ENS, IATEX – Las Palmas, Univ. Gran Canarias. > reporté
* 2020 (18-20 mai):
participation au colloque organisé par Anne Réach-Ngô (UHA, IUF) et Magda Campanini (Univ. Venise) sur la diffusion numérique du patrimoine renaissant à l’université Ca’ Foscari de Venise.

– Pédagogie
En 2019-2020, les étudiants de première année du Master Lettres et Humanités de l’université de Reims participeront au projet dans le cadre des EC “Philologie numérique” et “Ressources numériques”, assurés par Céline Bohnert et Richard Walter.

Natale Conti, "Mythologiae libri decem": un corpus mythographique de la Renaissance

Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search