Natale Conti mythographe… et poète

L’édition des Mythologiae libri decem donnée à Francfort par André Wechel en 1581 comporte de très nombreux ajouts par rapport au premier état du texte, qui remonte à 1567 (voir la présentation des éditions et des acteurs de ces livres sur le site Mythologia). Parmi eux, on trouve le poème suivant, inséré dans le chapitre sur Plutus  (II, 10) :

[p. 183] Ἡ Πενία σίνει μᾶλλον δειλήμονας ἄνδρας
Ἀθανάτων πάντων ἀλγινόεσσα θεά.
᾽Ω χρὸς ἀεὶ δαίμων, πεινῶν, ῥακέεσσι γεγηθώς.
ἄρσενα δʼ οὐ πάμπαϛ, κ᾽ οὐδὲ γυναῖκα λέγοις.
οὐδὲ μὲν οὐδὲ βροτῷ, οὐδʼ εὐλόγῳ ἐστὶν ἐοικὸς
τοῦτο τέρας, πᾶσαν καὶ κακότητα φέρει.
Ταρτάρῳ ἐν φιλότητι μιγεῖσα μελάμπτερος ἡ Νὺξ
Ἡν τέκε δειλαίοις πῆμα κακοίο βροτοῖς.
Ἔχε τιθηνάων δʼ ἀκλειῶν πολλὸν ἀριθμόν·
Μαίωσεν πρώτως ὁκλαδὸν ᾽Αφροσύνη.
Ἀργί ἐδέξατο τὸ ϐρέφος, ὃ τρέφεν, ἡδʼ ἀτίταλλον
Ἑλκεχίτων τρυφὴ μαζὸν ἑοῖο πόρε.
Σπαργάνισε δὲ Ῥαθυμία ὡς εἰκὸς ἀτέχνως
Χειμῶν ἐν κρυερῷ· καὶ γὰρ ἔγεντο τότε.
Ἔνδειάν τε φόβον τε φίλους καὶ θρῆνον ἑταίρους
Ἀτρυφέρους εἶχον αἰὲν ἀτεμβομένους.
Αἶχος, ἐρημί᾽ ἔπειτʼ αὐτῇ συμπαίστορε βήτην
Ἀπορία τε κακὴ, Ἀφιλία τε κόρη.
οὔποτε γέντο τέρας θνητοῖς φοβερώτερον ἄλλο,
οὐδʼ ἐχθρὸν μᾶλλον τοῖς μακείρεσσι θεοῖς.
Τοῦτο γὰρ ἐκφθύγων κατὰ τὸν μεγακήτεα πόντον
Ἔμπορος, οὐ τρομέει βένθεα, κ᾽ οὐκ ἀνέμους·
οὔτε θεῶν μῆνιν τόσον, οὖς κατὰ πολλʼ ἐπιορκεῖ,
οὔτε πόνον κατὰ γὴν, ἔντεά τʼ ἀλλοδαπῶν,
ὥσσον τῆς πενίας δνοφερὸν βλέμμ᾽. ἀθρόα καὶ γαῤ
προύτραπεν ἐκφευγειν ἔνθνεα δεινὰ κακῶν.
Δοῦλον, καὶ δύσποτμον, ἀναιδῆ, πᾶσι γέλοιον,
Νωθρὸν, ἄπιστον ἐπεὶ ποιέεται πενία.
Ἀφρονα, δύστηνον, καὶ ἀλήτην, πτωχὸν, ἄυπνον,
Ἄθλιον, ἀγροῖκον, παίγνιον ὥστε τύχης.
Πάσης ἀτυχίας βάθρον τὰ πλεῖστα ταράττει
Ἡ πενί᾽ ἀνθρώπων δακρυόεντα βίον.
Εἴαρος ἀρχομενου ὅσσʼ ἄνθεα γίνεται ὥρη,
Ἡδʼ ὅσους καρποὺς ἡ καλ᾽ ὀπώρα φέρει,
Τοσσα πάρεστι κακῇ πενίᾳ κακὰ τοσσα βέβηλα,
τόσσʼ ἀλιτρʼ. αὐτῆ γὰρ τίς κεν ἀριθμὸς ἔῃ.
[p. 184] Ῥᾷον ἀριθμεῖσθαι νιφετοῦ μένος, ἠὲ χαλάζης,
Δἐνδρέ ἀποθραύει ῥιζόθεν ὅκκʼ ἄνεμος.
οὔτις σῶσρα διδοῖ πενιχροῦ χάριν, οὔτις ἅποινα.
οὕτε πένης ζώων ἐν λόγῳ, οὔτε θανών.
οὔ ποτέ τις πενίας σκοπελὸν κακὸν ἥπτετʼ ἀπήμων·
οὐ μὰ τὸν πλοῦτον τὸν χαρίεντα θεόν.
Τῶν ἑκατὸν νηῶν ῥοφέει δέκα μήτε θάλασσα,
Μήτε ποσειδάων πολλάκις ἰχθυφάγος·
τῶν χιλίων χίλιοι κακοδαίμονεσεἰσὶ πένητες.
Ἔχθιστον πενία γίνετο πῆμα βροτοῖς.
Ἐστὶ τέλος πενίας ὀλοώτερον οὐδὲν ἰδέσθαι,
πλὴν τῆς Ἀδικίας, ἥ μάλα δὴ κακίων.

L’auteur de ce poème en distiques élégiaques n’est autre que Natale Conti lui-même, ce que notre mythographe signale volontiers (p. 183 : “nos his Graecis carminibus aliquando lusimus“).  La réédition des Mythologiae libri est pour lui l’occasion de diffuser de nouveau ce court poème paru en 1570 à Venise dans le recueil des Rime spirituali de Gabriel Fiamma, “canonico regolare lateranense” (Rime spirituali del r.d. Gabriel Fiamma, canonico regolare lateranense; esposte da lui medesimo, In Vinegia : presso a Francesco de’ Franceschi senese, 1570, p. 2K6v-2K7r). Le recueil de Fiamma, présenté ici, comporte en effet une section de poèmes d’autres auteurs, tous en latin hormis celui de Conti. Notre mythographe fournit la traduction latine de son texte, qu’il insère également dans les Mythologiae libri decem :

[p. 184] Improba Pauperes nocuit mortalibus una
Plus superis cunctis, saeua, grauisque Dea.
Vestibus & gaudet laceris, & pallida semper
Ora fame est : nec mas, foemina & illa nec est :
Non est illa homini similis, non illa animanti.
Hoc monstrum secum tristia cuncta tulit.
Tartarus hanc genuit Nocti coniunctus, at illa
Poena viris facta est, exitiumque graue.
Sordida nutricum fuit illi copia multa :
Nam fuit obstetrix improba Stultitia.
Segnities cepit, quam nutriit inde, puellam :
Discinctumque dedit ubera Delicium.
Vilibus arte carens inuoluit Inertia pannis
Frigora per brumae : hoc tempore nata fuit.
Se comitem querulam mox illi iunxit Egestas,
Cui Pauor & Luctus charus amicus erat.
Hinc Solitudo atque Pudor colludere sueti :
Et mala Formido, nulla & Amicitia.
Nec magis horrendum monstrum mortalibus ortum est,
Inuisum superis calicolis ve magis.
Hoc fugiens per monstriferum mare nauita ventos
Mercator spernit, nec maris alta timet :
Nec tanti superum facit, hos cum peieret, iram,
Non quae fert tellus, quaeque pericla mare,
Quanti Pauperie aspectum toruum. inde malorum
Aufugere hortatur plurima turba procul.
lure quidem : infoelix, seruus, ridendus, inersque
[p. 185] Fit pauper ; pudor huic excidit atque fides.
Insomnis, demens, querulus, mendicus, & erro est,
Implacidus, ludus stantis in orbe Deae.
Pauperies est una mali certissima sedes,
Vira superposita est qua lacrymosa virum.
Quot flores verno nascuntur tempore, vel quot
Vtilis autumnus dulcia poma tulit ;
Tot mala Pauperiem, tot pone impura sequuntur,
Tot delira. quis haec dinumerare queat ?
Sed citius quando conuellunt robora venti,
Percipias numerum grandinis atque niuis.
Praemia seruato donat pro paupere nemo.
Viuat, vel pereat, nulla inopis ratio est.
Pauperiae illasus scopulum nemo attigit unquam :
Testificor Pluri numina magna Dei.
Nauibus e centum haud sorbet Neptunus & unda
Saepe decem ; reliquae marmora tuta secant :
Sint inopes si mille, uidebis mille misellos.
Pauperies cunctis denique dira lues.
Qua pestis non ulla viris nocet acrius vrgens.
Est peior multo sed tamen improbitas.

En 1600, Jean de Montlyard supprimera cette auto-citation du poète-mythographe.

Ce cas n’est pas isolé. Dans les Livres II et III des Mythologiae libri, se trouvent deux autres poèmes du Vénitien. Le premier, au chapitre de Vulcain (A. Wechel, Francfort, 1581, p. 159-160), est une diatribe latine contre les alchimistes, « Ars fallax, inuisa bonis, dulcedine captos… ». On pourra la lire ici. Cette fois, le poème est conservé et traduit dans les versions françaises (voir l’édition de Paris, 1627, p. 150). Le second, dans le chapitre consacré aux Champs Élysées (III, 19/20), est donné en grec avec sa traduction latine, de la main de Laurentius Gottius comme Conti l’explique lui-même :

« Quae carmina ita sunt a Laurentio Gottio in Latinam linguam conuersa, quem praecipuum inter amicos propter singularem morum bonitatem, modestiam, studium literatum, iudicium, & habeo & unice amo. » (p. 281)

Le poème invite à la constance devant la mort. Il est, lui aussi, donné en français par Jean de Montlyard et conservé par Jean Baudoin (Paris, 1627, p. 262-263).

Le repérage de ces trois poèmes met en évidence la forte présence de Conti dans son texte et signale l’auctorialité complexe du mythographe, qui n’est pas seulement un passeur : traducteur, auto-traducteur et poète, le compilateur est aussi l’architecte d’une struture textuelle qui fait dialoguer le passé et le présent – les textes canoniques transmis par la tradition, les textes rares débusqués (ou falsifiés) par un chasseur d’inédits, ainsi que les productions des contemporains .  La mythographie organise une forme de sociabilité textuelle qui traite à égalité les références du passé et les bribes du présent.

Une enquête doit être menée sur la part moderne des Mythologiae libri et sur le milieu vénitien tel qu’il est reflété dans l’oeuvre. Elle commencera par un relevé systématique des textes de Conti et des mentions de contemporains dans les Mythologiae libri.

*

Complément (02/02/2022) :

N. Conti, 'Mythologiae libri', 1567, f. 312r.
N. Conti, ‘Mythologiae libri’, 1567, f. 312r.

Les index auctorum des éditions de 1567 et 1581 comportent une entrée “Natale Conti”. Le mythographe signale les mentions de ses propres oeuvres dans le texte. Ce phénomène est d’autant plus remarquable que l’index ne comporte quasiment aucun autre nom d’auteur contemporain (voir le billet de Gautier Amiel, “Les sources de Lilio Gregorio Giraldi et de Natale Conti” (02/02/2022).


Merci au projet Lyra (Univ. Lausanne) qui nous a permis d’identifier l’édition du poème de Conti dans le recueil de Gabriel Fiamma.

Transcription du poème par Clarisse Evrard.


Pour citer ce billet : Céline Bohnert, “Natale Conti mythographe… et poète”, Mythologia (carnet de recherche du projet Natale Conti, Mythologia, 1567-1627), https://mythologia.hypotheses.org/261, mis en ligne le 02/11/2021.


OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
Équipe Mythologia (2 novembre 2021). Natale Conti mythographe… et poète. Mythologia. Consulté le 19 juillet 2024 à l’adresse https://doi.org/10.58079/rpyy


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.